شروع انتخاب محل کارآ موزی از ساعت 20:00 در مورخ 96/12/13 می باشد