شروع انتخاب محل کارآ موزی از ساعت 22:00 در مورخ 96/07/12 می باشد


دانشجویان کارشناسی ارشد ، دوره ی 32 برای انتخاب محل کارآموزی به مدیر سیستم مراجعه کنید